Provinciaal Belang Fryslân
Lokaal Eerst!
 

ANBI en AVG.

 


Algemene informatie
Rechtsvorm: vereniging


Statutaire naam: Provinciaal Belang Fryslân
p/a Gijenham 77
8431 SG Oosterwolde
Kamer van Koophandel nr.: 40005361
Fiscaalnr. 8157.83.358

Datum van oprichtingsakte: 23 mei 1992
Datum van laatste statutenwijziging: 23 november 2010
Activiteiten: politieke organisatie

Doelstelling
Provinciaal Belang Fryslân is een politieke partij, die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Fryslân.
Provinciaal Belang Fryslân wil daarnaast de plaatselijke lokale partijen in de provincie Fryslân, ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Door bijvoorbeeld actief bezig te zijn als een soort netwerk- en ontmoeting forum.
Provinciaal Belang Fryslân is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn.
De vereniging zet zich voor 100% in voor haar politieke doelstelling en heeft met haar activiteiten geen financieel winstoogmerk.
Provinciaal Belang Fryslân wil haar doelen bereiken via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek, zodat de inwoners van Fryslân meer invloed krijgen op de lokale politieke besluitvorming

Organisatie
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden.  De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de penningmeester. De leden (lokale gemeentepartijen) betalen een jaarlijkse contributie, die bestaat uit een vast bedrag per partij en een bedrag per wethouder en/of raadslid welke de partij heeft in de lokale gemeenteraad. Er is een mogelijkheid om individueel lid te worden.
Bestuursleden krijgen geen bezoldiging, maar kunnen wel hun onkosten declareren.
Bestuurssamenstelling:
Herre Hof, voorzitter (en waarnemend penningmeester)
Simke Kloostermanstrjitte 15, 8802 ZT Franeker, 0517-394576
Herre.speelman68@gmail.com
Henk Dongstra, vicevoorzitter
Gijenham 77, 8431 SG Oosterwolde, 0516-515104,
h.dongstra@kpnmail.nl
Ingo Kehe penningmeester
Grindweg 290 8487JP Scherpenzeel
info@provinciaalbelangfriesland.nl Contactinformatie
Adres secretaris: Neptunusbaan 1, 8802 BG Franeker
Telefoonnummer: 0517-397299
E-mailadres: info@provinciaalbelangfriesland.nl of e.terpstra1@home.nl
Website: www.provinciaalbelangfriesland.nl
Penningmeester: Herre Hof (waarnemer)
Bankrekeningnr. NL67RABO0146121104
Indicatie grootte organisatie/omzet: ca. € 4.000,00

De penningmeester van het bestuur heeft het beheer over de financiën van de vereniging. Hij/zij wordt bijgestaan door de voorzitter. Het financieel beleid wordt bepaald door het voltallige bestuur. Zaken waar de leden mee annex zijn worden tijdens de Algemene ledenbijeenkomsten aan de leden voorgelegd.
Het bestuur brengt op de algemene voorjaarsledenbijeenkomst aan de leden verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging en over het uitgevoerde beleid. Eveneens worden tijdens deze bijeenkomst het financiële beleid,  de exploitatierekening en balans toegelicht. De stukken worden door het bestuur ondertekend. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst benoemen de leden een kascommissie bestaande uit 2 leden en een reserve lid. Deze leden mogen niet deel uitmaken van het bestuur van Provinciaal Belang Fryslân of van één lokale partij (lid). De kascommissie bestudeert de financiën en de verantwoording van het bestuur en doet daarvan verslag aan de ledenbijeenkomst. Het bestuur is verplicht om alle informatie van de vereniging te verstrekken aan de kascommissie. Ieder jaar wordt één van de leden van de kascommissie vervangen.

Inkomsten van de vereniging
De inkomsten van de vereniging bestaan uit jaarlijkse contributie van de aangesloten leden en subsidieverstrekkers. De contributie is vastgesteld op de ledenbijeenkomst.
Provinciaal Belang Fryslân krijgt als lid van de Onafhankelijke Senaatsfractie een bijdrage voor vormings- en scholingsactiviteiten, voor informatievoorziening aan de leden en niet-leden, voor het werven van leden en voor activiteiten in het kader van de verkiezingscampagne. Provinciaal Belang Fryslân kan tevens een beroep doen op het Wetenschappelijk Bureau van de OSF voor een specifieke subsidie voor politiek wetenschappelijke activiteiten

Beleidsplan
De inhoudelijke verantwoording van hetgeen Provinciaal Belang Fryslân nastreeft wordt beschreven  in het verkiezingsprogramma. Dit programma staat op de website www.provinciaalbelangfriesland.nl
BALANS 2020
BATEN LASTEN
Saldo Rabobank 1-1-2020      € 1.520,90 Kosten Bank                   € 121,68
Contributies 2020                   € 1.860,00 Kosten internet              € 202,55
Bijdr. OSFstimuleringsfonds €     199,23 Contrib./onderst.OSF   € 800,00
Bijdr. OSF bestuurskosten     € 1.000,00 Bestuurskosten               € 814,35
Bijdr. AB/OSF – 20063           € 5.000,00 Kosten ledenverg.           € 497,23
Saldo 31-12-2020       € 7.144,32
Totaal € 9.580,13 Totaal € 9.580,13
AVG PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN
Provinciaal Belang Fryslân
AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Privacyverklaring
Provinciaal Belang Fryslân (hierna PBF) beschermt uw privacy. Deze bescherming eist een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.
Deze privacyverklaring informeert u onder andere hoe PBF persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden zij hiervoor heeft en welke privacy rechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen PBF.
De AVG is van toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. PBF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving.
PBF mag persoonsgegevens van leden en belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG. PBF verwerkt alleen persoonsgegevens die passen binnen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. Zij voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid en contact
PBF is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen voor vragen aangaande privacy kunt u zich wenden tot:
Secretariaat: info@provinciaalbelangfriesland.nl
Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
PBF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden waaronder deelnemers / bezoekers van de Website van PBF.  De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot de PBF komen die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.
De volgende persoonsgegevens verzamelt PBF:
Leden –
Verplicht:
• Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens.
Niet verplicht:
• Geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres
Belangstellenden –
Verplicht:
• E-mailadres
Niet-verplicht:
• Naam
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
PBF verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie en archivering i.v.m. een bewaarplicht.
De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden voor de volgend doelstellingen verwerkt:
• Verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen
• Deelname aan ledenraadplegingen
• Communiceren met leden over onderwerpen die de partij aangaan
• Communicatie tussen leden om de doeleinden van PBF mogelijk te maken en innen van contributies
Daarnaast verwerkt PBF het e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen indien gewenst een nieuwsbrief te sturen of deel te laten nemen aan activiteiten van PBF.
Persoonsgegevens die tot PBF komen en die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
De persoonsgegevens van leden zijn in te zien door:
Leden van het bestuur van PBF, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
PBF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert zij deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) worden zeven jaar bewaard.
Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met het secretariaat van PBF.
PBF kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om b.v. uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.
Oktober 2019

 

 
 
E-mailen
Info
Instagram